Untitled
IKIA (at IKIA VIP Lounge - Tehran International Airport)

IKIA (at IKIA VIP Lounge - Tehran International Airport)

كافيه بچه ها ؟ يا باز هم توضيح بدم ؟

كافيه بچه ها ؟ يا باز هم توضيح بدم ؟

.
​
ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

.


ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

سخنراني در دانشگاه پلي تكنيك

سخنراني در دانشگاه پلي تكنيك